Terms, conditions and delivery

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van fikkiestoken.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Atelier Brand! . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Ook maken we gebruik van Statcounter voor statistische doeleinden en is de website beschermd door Googles reCaptcha tegen spybots en andere vervelende dingen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atelier Brand! is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Atelier Brand!.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Atelier Brand! te mogen claimen of te veronderstellen.

Atelier Brand! streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Atelier Brand! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van fikkiestoken.nl op deze pagina.

Bezorging

Zelf afhalen geniet de voorkeur omdat het geen standaard producten betreft en ik persoonlijk contact en advies belangrijk vind. Als je toch kiest voor bezorging streef ik ernaar persoonlijk af te leveren. Als dit om één of andere manier niet mogelijk is zal na overleg een transportbedrijf worden ingeschakeld.

Wettelijke bedenktijd

Bij wet is geregeld dat een webshop een bedenktijd moet hanteren. Mijn producten en sculpturen zijn echter dermate uniek dat het nooit een impulsaankoop betreft. Dus je hebt het recht op retouren binnen een week als je via de webshop koopt maar daar zal niemand in de praktijk gebruik van gaan maken. Bovendien is het zo dat het dan in dezelfde staat als bij ontvangst retour moet komen en dat je zelf het transport regelt.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy and Terms apply.